BAFF - Best AKS Friends Forever

DE UA AF AL AL

ما باف )ب.ا.ف.ف.( هستیم.

ب.ا.ف.ف. )به زبان انگلسیی( مخفف بهترین دوستان همیشگی مدرسه آدولف کولپینگ است. خب

البته این به چه معناست و ما اصلا کی هستیم؟

باف دوست دارد که این امکان را برای همه انسانها فراهم کند تا بخوبی جذب جامعه آلمان شده و

سهمی برای جامعه ای باز، تحمل پذیر و پرتنوع اداء کنند.

ما ازخودمان پرسیدیم که چگونه میتواند یک شروع در مکانی جدید موفق باشد. پاسخ این پرسش

خیلی زود پیدا شد. اینکار نیاز به تماس با انسانهایی دارد که از خیلی پیشتر در محل حاضرند والبته

زیباترین تماسها ارتباط با دوستان خودمان اعم از دختر و پسر است.

بهمین خاطر باف میان شاگردان دختر و پسری که تازه به آلمان آمده اند و آنهاییکه در اینجا بزرگ

شده اند دوستی برقرار میکند.

هدف ما اینست در مدرسه آدولف کولپینگ دوستیهایی ایجاد بکنیم. در نتیجه بهترین دوستان مدرسه

کولپیگ را نزد ما پیدا میکنید و امیدواریم که این دوستیها برای همیشه باشد.

بهنگام ارتباط و معرفی دوستان برای موضوعاتی ارزش قائلیم که برای شما هم مهم است.

دوست داری با کسی در شهر یا محل خودت تماس داشته باشی؟ آیا در جستجوی کسی هم س ن خودت

هستی؟ یا اینکه به کسی برای همراهی در انجام بازی و سرگرمی نیاز داری؟ هیچ اشکالی ندارد.

بهنگام ثبت ورود به وب سایت خواسته هایت را بنویس و منتظر تماس ما باش. به محض اینکه ما

شخص مناسب حال تو را پیدا کردیم به تو خبر میدهیم.

ما برای اینکه دیدار با دوست جدیدت بطورمرتب آسانتر بشود، دوره هایی به مناسبتهای مختلف و یا

دوره هایی برای خانمها برگزار میکنیم.

از شما صمیمانه دعوت میشود در شکل گیری این اجتماع شخصا شرکت نموده و آن را سرشار از

زندگی بکنید.

آگر هنوز سؤالی داری با ما تماس بگیر.

گروه باف همیشه در دسترس تو است.

تیم ما